کـــــــاش یکی پیدا میشد

که وقتی مـــــی دید گــــلوت ، ابــــر داره و چشمات ، بارون

به جای اینکه بپرســـــه : چته ؟ چی شـــــده ؟ چرا ؟

بغلت کنه و بگه : گریـــــه کن ...!چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ |

 

VPN